ระบบกระดูก

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%...
(เปลี่ยนทางมาจาก กระดูก)

ระบบกระดูก (skeletal system) คือระบบทางชีววิทยาที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็นสามประเภทคือ ระบบกระดูกภายนอก (exoskeleton) พบในสัตว์ประเภทแมลงหรือหอยเป็นโครงสร้างแข็งภายนอกปกป้องร่างกาย ระบบกระดูกภายใน (endoskeleton) พบในสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่นกระดูกมนุษย์ หรือกระดูกในสัตว์ประเภทปลาที่เรียกว่าก้าง และ ระบบของเหลว (hydrostatic skeleton) เป็นระบบโครงสร้างที่ใช้ของเหลว เช่นเลือดเป็นส่วนประกอบ พบตามสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น แมงกะพรุน

ป้ายบอกทาง
ภาษาอื่น