ยุคหิน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&...

ยุคหิน (Stone Age) ยุคหิน หมายถึง ช่วงเวลาสมัยบรรพบุรุษมนุษย์สร้างเครื่องมือจากหิน และใช้ไม้ และกระดูก หรือวัสดุอื่นๆ เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต โดยมีหินลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการตัดสิ่งของต่างๆที่เรียกว่า flint

จุดเริ่มต้นของยุคหินนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดอยู่ในช่วง 2-5 ล้านปีมาแล้ว ระยะเวลานั้นแตกต่างกันไปตามสถานที่พบซากวัสดุ แต่เนื่องจากไม่ได้มีหลักฐานบันทึกไว้แน่ และมนุษย์ก็ยังมีการใช้เครื่องมือที่ทำจากหินเป็นระยะเวลานานต่อมา

หลังจากหมดยุคหินแล้ว จะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า ยุคสัมฤทธิ์ (Bronze Age) เนื่องจากมีพัฒนาวัสดุที่จำนำมาใช้เป็นเครื่องมือ จากหินมาเป็นโลหะสัมฤทธิ์แทน พบหลักฐานจากบริเวณเอเชียตะวันออกกลาง คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วง 3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล

ยุคหินนั้นยังแบ่งออกได้เป็นอีก สาม ช่วงย่อยคือ

  • Paleolithic
  • Mesolithic
  • Neolithic

อ้างอิงจาก

The Stone Age

ป้ายบอกทาง
ภาษาอื่น